Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

22.08.2016

Stanovisko AŘG

k Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová vydala toto prohlášení.

22.08.2016

Stanovisko AŘG k mistrovské zkoušce

Podle názoru AŘG se navržené pojetí mistrovské zkoušky se zcela míjí s původním záměrem, kdy mistrovská zkouška měla v učebních oborech nahradit zkoušku maturitní, a tím zvýšit kvalitu a prestiž maturitní zkoušky jako takové a ve své podstatě omezit vysokou neúspěšnost některých oborů u maturitní zkoušky.

Více zde.

 

30.06.2016

Připomínky k nařízení vlády pro stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu

AŘG vítá změnu financování regionálního školství. Domníváme se však, že změna financování nevyřeší optimalizaci sítě škol a tím nebude mít vliv na zvýšení kvality vzdělávání.

Souhrnné stanovisko AŘG ČR:

Hodnota PHmax je pro obory gymnázií 7941K/41 i pro 7941K/81 odpovídající a dostačující k zajištění úkolů stanovených gymnáziím v RVP G.

Další doporučení:

1. Výše nenárokové složky

Protože si MŠMT ponechalo zákonem pravomoc každoročně stanovit průměrnou výši nenárokových složek platu připadající na jeden úvazek pedagogického pracovníka (viz nový §161 odst. 1), není v dané chvíli možné dohlédnout dopad změny způsobu financování na výši platu učitele. Za odpovídající výši průměrné nenárokové složky platu považuje AŘG ČR 8-10%. Takto nastavený nenárok by ředitelům škol umožnil využívat institutu osobního příplatku i mimořádných odměn v odpovídající výši pro motivaci učitelů.

2. Vazba PHmax, resp. skutečného počtu odučených hodin, na počet pracovníků, mzdovou inventuru a potřebu školy v oblast MP

Upozorňujeme na to, že se v §161 pracuje s termínem „tarifní plat“ pedagogického pracovníka. Je dle nás nutné zohlednit i příplatky vyplývající z legislativy – příplatek za přespočetnou hodinu, zvláštní příplatek za třídnictví, metodikovi prevence, metodikovi EVVV, koordinátorovi IVT, dále příplatky za vedení. U mnoha těchto kategorií pedagogických pracovníků je již NV stanovena míra vyučovací povinnosti nižší než u standardního učitele. Na to je nutné brát zřetel při stanovení celkového objemu MP pro konkrétní školy.

Zásadní připomínka: Stanovit % z celkového objemu PHmax na mandatorní nadtarifní složky. V Praze dne 30. 6. 2016 PhDr. Renata Schejbalová předsedkyně AŘG ČR

23.06.2016

Výzva Rady AŘG 

23. června 2016 Rada AŘG vydala stanovisko a výzvu, kterou reaguje na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18/3/2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016. Celé znění stanoviska najdete zde.

21.06.2016

Potřebujeme víceletá gymnázia? 

28. června 2016 Podívejte se na videozáznam debaty u kulatého stolu, kterou pořádala Stálá konference asoviací ve vzdělávání (SKAV) a EDUin 16. června. Dominantním diskutujícím byl RNDr. Jiří Kuhn. Více zde.

1... 13 14 15

Partneři
MŠMT CZESHA A. Dytrt: Foto z historie AŘG